هزینه استفاده از خدمات سامانه


هزینه ی ماهیانه استفاده از خدمات سامانه پیام داروساز ریال(پنج هزار تومان) می باشد.