خدماتی که در سامانه پیام داروساز ارائه می شوند


- بانک اطلاعات داروهای موجود در کشور طبق آخرین فایل کدینگ سازمان غذا و دارو به همراه نام فارسی و لاتین، کد ژنریک و کد IRC

- تعهدات سازمان های بیمه گر پایه (تأمین اجتماعی، سلامت و نیروهای مسلح) نسبت به داروهای مورد تعهد (شامل قیمت، درصد و شرایط اختصاصی پذیرش)